داوه کاوری سانی وب ، یکی از خدمات ارائه شده توسط تیم برنامه نویسی سانی وب می باشد . متولوژی اصلی این طرح به بررسی داده ها و آنالیز محتوا می باشد ، یکی از مهمترین روش های اجرایی در این بخش جمع اوری میلیار داده از سطح اینترنت می باشد و داده های جمع اوری شده در قالب ساختار الگوریتم سانی دسته بندی و به پایگاه داده افزوده می شود .

طراحی وب سایت شرکتی

ساختار اصلی الگوریتم سانی بر اساس اعداد صحیح و ساختار اعداد می باشد . تمام داده های جمع اوری شده در دنیای مجازی در قالب الگوریتم سانی تبدیل به اعداد می گردد ، اعداد تبدیل شده این قالب را به کاربر می دهد که در زمان واکشی اطلاعات داده ها بر اساس دو معیار xy جستجو سریع گردد . بدیعی است استفاده از روش های جستجو در پایگاه داده سنتی و توسعه نیافته نمی تواند نیاز ما را بر آورده نماید .

طراحی وب سایت شرکتی

یکی از بهترین روش های توسعه ابزار های جستجو استفاده از ساختار آفرینش (طبیعت) می باشد . از این رو تیم برنامه نویسی سانی وب با الهام گرفتن از رشته های تشکیل شده در اونگ های درخت بلوط توانسته یکی از سریعترین موتور های جستجو در پایگاه داده NoSQL را راه اندازی نماید.

طراحی وب سایت شرکتی